Buitengebied

Inspecties in het buitengebied

Centrum Veilig Wonen gaat verder met het inspecteren van woningen en gebouwen aan de randen van het aardbevingsgebied, ook wel het ‘buitengebied’ genoemd. Er wordt daarbij niet alleen beoordeeld of de schade is veroorzaakt door aardbevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen van andere mogelijke oorzaken.

De schademeldingen die in het buitengebied worden onderzocht, zijn voor 31 maart 2017 12.00 uur binnengekomen bij CVW. Daarom is door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) afgesproken dat dit geen onderdeel is van een nieuw schadeprotocol.  CVW heeft de opdracht om bij dit onderzoek de schades die zijn ontstaan door aardbevingen ten gevolge van gaswinning uit het Groninger gasveld te behandelen.

Wetenschappelijke grenzen

De uitkomst van het eerdere schadeonderzoek naar 1.600 adressen in het buitengebied was dat bij geen van de meldingen een relatie was te leggen met de aardbevingen door gaswinning. Wetenschappelijk gezien zijn toen de grenzen bereikt van de kennis over het effect van aardbevingen op dat moment.
Vanaf oktober 2017 worden inspecties van de overige schademeldingen in het buitengebied uitgevoerd.

Vergelijkbare situatie

Ten opzichte van het eerste schadeonderzoek in het buitengebied zijn de onderzoeksmethode en -aanpak in grote mate hetzelfde gebleven. In deze volgende ronde met schadeonderzoeken gaat het waarschijnlijk om vergelijkbare woningen die onder vergelijkbare condities met aardbevingen te maken hebben gehad.

Systematisch schade opnemen

Net als in de eerste ronde met schadeonderzoek in het buitengebied worden niet alleen de gemelde schades, maar alle tijdens de inspectie van een pand waargenomen schades geïnspecteerd, geregistreerd en beoordeeld. Bovendien, doordat dit systematisch gebeurt, kunnen deze data, ook in combinatie met de data die bij andere onderzoeken wordt verzameld, in de toekomst nog opnieuw worden gebruikt. Zo kunnen wetenschappelijke inzichten verbeteren.

Meerdere methoden van onderzoek

Om de oorzaak te kunnen achterhalen wordt niet alleen gekeken naar de kenmerken van de schade zelf, maar ook naar andere factoren zoals de eigenschappen van het pand, de kenmerken van de omgeving en de ondergrond. Al deze bevindingen worden samengebracht en beoordeeld op basis van drie onderzoekstechnieken die naast elkaar worden toegepast. Zo ontstaat een wetenschappelijk verantwoord schadeonderzoek.

Bouwkundige analyse

Het gaat daarbij om een door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO ontwikkelde bouwkundige analyse, een berekening van de mogelijkheid op aardbevingsschade en een toets op de toepasbaarheid van modellen en uitgangspunten. Zo wordt van elke schade een bouwkundige afweging van de oorzaak gemaakt en met de toets gekeken of de bouwkundige beoordelingen kloppen.

Witteveen+Bos expertpanel

Anders dan voorheen in het buitengebied, worden bewoners vanaf oktober niet enkel bezocht door inspecteurs van Witteveen+Bos , maar door inspecteurs afkomstig van andere onderzoeksbureaus.. De toepassing van de onderzoeksmethoden en de daaruit voortvloeiende beoordeling van de schadeoorzaken gebeurt wel door een expertpanel van Witteveen+Bos, net als voor de eerste 1.600 woningen.

Meer inzicht

Ook dit schadeonderzoek levert een bijdrage aan inzicht in de individuele schademeldingen en aan de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk inzicht in aardbevingen die ontstaan door gaswinning en de wijze waarop de aardbevingen effect hebben op gebouwen

De onderstaande video's geven weer wat er tijdens een inspectie gebeurt en hoe de beoordeling van de schades plaatsvindt.

Video 1 geeft kort het totale proces weer.
Video 2 laat zien hoe de inspectie is uitgevoerd
Video 3 geeft informatie over het beoordelen van de schades

Technische rapportage en veelgestelde vragen

- Technische rapportage d.d. 30 maart 2017

- Veelgestelde vragen en antwoorden

Second opinion

Eigenaren die het niet eens zijn met de beoordeling van de schade, kunnen over de geïnspecteerde en gerapporteerde schade een second opinion aanvragen. CVW faciliteert het proces van second opinions. Hiervoor zijn drie onafhankelijke bureaus beschikbaar: Fugro, Movares en Royal HaskoningDHV. Zij hebben met elkaar een uniforme werkwijze voor de uitvoering van second opinions opgesteld.
Na aanvraag van een second opinion, wordt het dossier willekeurig aan een van deze bureaus toegewezen. Zij zullen de benodigde informatie van de inspectie en beoordeling van de schade(s) op basis van hun kennis en expertise bestuderen.

De uitvoering van de second opinion is gericht op het herbeoordelen van alle feiten. Het is geen herinspectie of beoordeling ter plekke en ook zullen er geen eventuele nieuwe schades worden opgenomen. Onderdeel van een second opinion kan ook zijn dat het bureau aanleiding ziet voor een aanvullend onderzoek. Indien dit het geval is, wordt de eigenaar hierover geïnformeerd. Op basis van alle bevindingen zal het second opinion-bureau bepalen of zij tot dezelfde of afwijkende conclusies komt ten opzichte van het eerste onderzoek. In geval van een afwijkende conclusie zal de conclusie van de second opinion in principe leidend zijn.

We streven ernaar het oordeel van het second opinion bureau binnen drie tot zes weken beschikbaar te stellen. Eigenaren die het ook niet zijn bent met de uitkomsten van de second opinion, kunnen hun zaak voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging. Ook kunnen eigenaren de zaak op ieder moment voorleggen aan de Algemene Burgerrechter.