Ideeënloket

Het ideeënloket

Centrum Veilig Wonen (CVW) vraagt ondernemers en particulieren met kennis van zaken om serieus mee te denken over innovatieve oplossingen om gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld te versterken. Dit is overigens geen competitie. CVW wil met het ideeënloket alle beschikbare kennis en expertise in beeld krijgen, zodat deze kennis zo goed mogelijk in de praktijk kan worden benut.  

Het ideeënloket levert een bijdrage aan de kennisuitwisseling en kennisopbouw ten behoeve van de structurele versterking van gebouwen in de regio en is een instrument om de drempel voor inbreng van betrokkenen in de regio te verlagen en denkkracht en creativiteit maximaal te benutten. Het uiteindelijke doel van het ideeënloket om het idee als versterkingsmaatregel in de praktijk te kunnen toepassen. De ideeën worden bij de eerste intake getoetst op een drietal kerngebieden binnen de scope en filosofie van het bouwkundig versterken van gebouwen:

 • Technische betrouwbaarheid
 • Esthetisch verantwoord
 • Minimale overlast

  Wanneer het idee voldoet aan de scope van de voornoemde kerngebieden, dan oordeelt CVW middels een deskundigenpanel op de volgende zeven verschillende onderdelen of het idee kansrijk is of niet:

 • Techniek
 • Impact bewoner
 • Impact omgeving
 • Esthetica
 • Economische aspecten
 • Veiligheid, kwaliteit en milieu
 • Duurzaamheid

Er staat geen limiet op het aantal ideeën dat aangedragen kan worden. De scope van het ideeënloket loopt van het moment van indienen tot het opnemen van het idee in een databank van mogelijk ontwerpoplossing die nader onderzocht moeten worden in een vervolgtraject of pilotproject. De behandeling van deze ideeën in de desbetreffende pilots worden te zijner tijd beschreven in de projectplannen van deze nader te bepalen pilotprojecten.

Specialisten werkzaam bij CVW op het gebied van bouwconstructie en de effecten die aardbevingen op gebouwen kunnen hebben, vormen het deskundigenpanel en beoordelen de ingestuurde ideeën. De bevindingen van het deskundigen-panelen worden teruggekoppeld aan de indiener van het idee. 

De voorwaarden voor het indienen van een idee bij het ideeënloket staan beschreven in dit document.

Heeft u vragen? Neem contact op het met ideeënloket via ideeenloket@cvw.nl.

Technische oplossing voor het ideeënloket
 • *
 • ? *
 • ? *
 • *
 • *
 • Kies bestand

  ?
 • Kies bestand

 • Kies bestand

 • Kies bestand

 • Kies bestand

Leidraad beoordeling

Wanneer wij naar aanleiding van de beknopte omschrijving van het idee, uw idee verder in behandeling willen nemen, dan ontvangt u hierover bericht. In dat geval zenden wij u een invulformat toe. Aan de hand van het door u ingevulde format, beoordelen wij het idee. De beoordeling vindt plaats volgens de Leidraad voor de beoordeling van het ideeënloket.