CVW heeft aandacht voor veiligheid in de bouw

Werken aan een veiliger Groningen gebeurt soms in een complexe en risicovolle bouwomgeving. Centrum Veilig Wonen (CVW) hecht veel waarde aan de veiligheid en de gezondheid van de inwoners van Groningen en haar opdrachtnemers. CVW stimuleert aannemers daarom om incidenten en risicovolle situaties die zich voordoen op de bouwplaats te melden, zodat ook anderen hiervan kunnen leren. Tijdens een CVW-bijeenkomst op 30 oktober jongstleden waren ruim 150 aannemers present om hun ervaringen op dit terrein met elkaar te delen.

Kennis als basis voor veiligheid

We hebben te maken met een complexe opgave die voor veel mensen nieuw is. Er zijn in de afgelopen jaren nieuwe methoden en technieken ontwikkeld om de schade aan woningen en gebouwen adequaat en vakkundig te kunnen herstellen en panden bouwkundig te versterken. Om vakmensen te ondersteunen en ontwikkeling te stimuleren is de Erkenningsregeling opgesteld. Kwaliteit, bewonersgerichtheid en veiligheid staan hierin centraal. Afhankelijk van de functie van vakmensen zijn er verschillende trainingen ontwikkeld. Op het gebied van veiligheid zijn dat bijvoorbeeld ‘Bewust leiding geven aan veiligheid’, ‘Bewust stilstaan bij veiligheid in de werkvoorbereiding’ en ‘Veilig werken met de rolsteiger’.

Naast de Erkenningsregeling heeft CVW het VGM-team, dat staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. Team VGM werkt vanuit de richtlijnen van de Arbowet, het Arbobesluit Bouwproces, het Bouwbesluit 2012 en contractuele afspraken omtrent veiligheid. Het team heeft vooral een faciliterende taak en legt daarbij de nadruk op informeren en adviseren. Daarnaast heeft het team zich als doel gesteld de meldcultuur te verbeteren. “Elk (bijna) veiligheidsincident op de bouwplaats heeft, naast de gevolgen voor direct betrokken vakmensen, mogelijk ook effect op bewoners en andere belanghebbenden. We willen het aantal incidenten reduceren door te leren van bijna-ongevallen en onveilige situaties/handelingen op de bouwplaats. Gemelde incidenten worden geanalyseerd en onderzocht. Leer- en verbeterpunten delen wij met belanghebbenden zodat iedereen ervan kan leren”, aldus Johan Warta, manager van team VGM.

Veiligheid in de praktijk

Ook bijna ongevallen en gevaarlijke situaties op de bouwplaats kunnen van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid. Door te melden kan schade en letsel voorkomen worden. Nu is het melden van dergelijke gevaren niet direct een automatisme voor vakmensen en daarom willen we dit stimuleren. Er moet een gezonde meldcultuur worden gecreëerd, maar dat ontstaat natuurlijk niet van de één op andere dag. Iedereen is daarin een belangrijke schakel.

Incidenten, onveilige situaties en bijna ongevallen op de bouwplaats kunnen gemeld worden via meldingsapp@cvw.nl.