Jaarverslag CVW: klaar voor de toekomst…

Centrum Veilig Wonen (CVW) is bezig met een organisatieverandering, resulterend in een contractmanagement-, advies-, inkoop- en uitvoeringsorganisatie die gebiedsgericht gaat werken voor het totale versterkingsproces. Voor schadeafhandeling geldt een regiefunctie voor registratie en opname van schademeldingen die na 31 maart 2017 zijn gedaan; dit in afwachting van een nieuw schadeprotocol. Daarnaast zullen in de loop van komend jaar de ‘oude schademeldingen’ worden afgehandeld. Er zal minder personeel nodig zijn omdat CVW meer gebruik zal maken van externe partijen om de veranderende kerntaken uit te voeren. Met deze organisatieveranderingen wil CVW klaar zijn voor de toekomst: het fungeren als service-unit voor de Nationaal Coördinator Groningen voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Deze ontwikkelingen worden gemeld in het jaarverslag 2016, dat CVW heeft uitgebracht.

Sinds de beving van Huizinge in 2012 zijn er plm. 80.000 schademeldingen geregistreerd, waarvan CVW er – op dit moment - inmiddels meer dan 75.000 heeft afgehandeld. Het aantal schademeldingen daalt door verminderde seismiciteit: van ruim 34.000 schademeldingen naar minder dan 14.000 schademeldingen in 2016. In dit jaar heeft CVW de proef Buitengebied begeleid: de inspecties van 1563 schademeldingen aan de randen van het aardbevingsgebied. Bij de bekendmaking van de resultaten van het ‘buitengebied’ heeft de Nationaal Coördinator Groningen bekend gemaakt dat CVW in de toekomst een andere rol krijgt bij de schadeafhandeling en dat NAM zich terugtrekt uit het schade-afhandelingsproces.

Voor het inspectie, engineerings- en versterkingsprogramma is een flexibele organisatie opgezet, die vanaf 2018 gebiedsgericht gaat werken. Er geldt nog steeds de MJP-opgave om voor 2020 ongeveer 22.000 woningen en panden te inspecteren (en zonodig te versterken c.q. sloop/nieuwbouw toe te passen). In 2016 zijn 3.400 inspecties uitgevoerd; van 1.467 geïnspecteerde gebouwen is in 2017 een versterkingsadvies gemaakt. Van de in 2016 gestarte sloop/nieuwbouw van Project 43 in Loppersum zijn in 2017 24 nieuwbouwwoningen opgeleverd en is direct daarna een begin gemaakt met de vervanging van de resterende woningen. Potentieel afvallende objecten (schoorstenen) leveren gevaar op voor de bewoners en omgeving: in 2016 zijn 1.041 schoorstenen vervangen; eind 2017 waren 2.332 schoorstenen vernieuwd.

In het jaarverslag worden diverse risico’s beschreven en maatregelen die CVW heeft getroffen om deze risico’s te verkleinen. Het niet naleven van deze risico’s kan leiden tot boetes, claims en reputatieschade. Over het delen van privacygevoelige bewonersinformatie hebben CVW, NAM en NCG afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een privacy protocol. Bijzondere aandacht is in het verslagjaar besteed aan informatie-beveiliging omdat datalekken ongewenst zijn voor bewoners. Daarnaast heeft CVW haar beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu verder vorm gegeven.

CVW is in de afgelopen jaren gegroeid: met 309 personeelsleden aan het einde van het verslagjaar is het één van de grootste werknemers van Appingedam. Ondanks de forse toename van activiteiten – omzetgroei van € 28 miljoen naar € 38,9 miljoen - en medewerkers bleef de winst nagenoeg gelijk: € 2,4 miljoen in 2016 tegenover € 2,1 miljoen in 2015. De opbrengsten van CVW komen overigens uit de zgn. private middelen van de NAM en komen niet ten laste van schadeafhandeling en versterkingskosten.