Privacybeleid

Privacyverklaring Centrumveiligwonen.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Centrum Veilig Wonen verzamelt en/of verwerkt op centrumveiligwonen.nl en op mijncvw.nl. Deze gegevens worden verzameld onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Doel van deze privacyverklaring

CVW respecteert de privacy van een ieder die onze websites bezoekt en wij voelen ons verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij deze persoonsgegevens met gepaste zorg en volgende de juridische normen verzamelen en verwerken. Middels deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken. In deze privacyverklaring beschrijven wij onder andere welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen en verwerken, met welk doeleind wij dit doen en op basis van welke grondslag wij deze persoonsgegevens verwerken.
U doet er goed aan om deze verklaring nauwkeurig door te lezen, zodat u geïnformeerd bent over ons beleid ten opzicht van uw privacy en exact weet welke rechten u heeft op basis van de privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die u kunnen identificeren als een uniek persoon. Dit houdt in dat alle informatie die over u gaat, ofwel indirect naar u te herleiden is gekenmerkt wordt als persoonsgegevens. Persoonsgegevens omvatten onder meer: namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Personen jonger dan 16 jaar

Zonder expliciete voorafgaande toestemming van de ouders of de voogd van een persoon jonger dan 16 jaar zullen wij geen persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerken, althans niet bewust. Mochten wij onverhoopt alsnog gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerken, dan zullen wij deze gegevens zo spoedig als mogelijk verwijderen. 
Mocht je jonger dan 16 jaar zijn en toch contact met ons op willen nemen, vraag dan je ouders of voogd om dit namens jou te doen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij op onze website?

Als u contact met ons wil opnemen, een idee in wil sturen, een klacht wilt indienen of online een open sollicitatie in wilt dienen ontvangen wij persoonsgegevens van u. Wij proberen er zorg voor te dragen dat wij niet meer persoonsgegevens van u verwerken dan wij noodzakelijk achten voor de uitvoering van onze werkzaamheden en om u een klantvriendelijke website te bieden. De volgende categorie persoonsgegeven zouden wij via onze website van u kunnen ontvangen en verwerken:

 • NAW-gegevens
  Mocht u contact met ons op willen nemen, dan verzamelen wij in sommige gevallen uw naam, adres en woonplaats. Wij verwerken deze persoonsgegevens, zodat wij weten met wie wij contact op kunnen nemen.
 • Contactgegevens
  Om contact met u op te kunnen nemen, verwerken wij uw contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Curriculum Vitae
  Mocht u reageren op een vacature of als u ons een open sollicitatie stuurt dan vragen wij om uw Curriculum Vitae (CV).
 • Herleidbare klachten
  Als u een klacht indient bij CVW kan de klacht, dermate specifiek zijn dat deze direct naar u herleidbaar is. Voor een goede afhandeling van de klacht zullen wij deze verwerken.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken voor aardbeving gerelateerde activiteiten. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Contactformulier / Terugbelverzoek
  Mocht u een terugbelverzoek aanvragen, het contactformulier invullen of een mail sturen naar info@cvw.nl, dan kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. Als u contact met ons opneemt en u een dossier heeft bij CVW, dan zullen wij de gegevens bij het dossier voegen. Als u een contactformulier invult of een email stuurt verwerken wij uw NAW-gegevens en contactgegevens.
 • Het ideeënloket
  Mocht u ideeën hebben over onze dienstverlening of een innovatieve oplossing hebben voor het bouwkundig versterken van gebouwen in het Groninger gasveld dan horen wij dit graag. Om dit te faciliteren hebben wij een ideeënloket op de website in het leven geroepen. Om contact met u op te kunnen nemen en om na te gaan met wie wij contact op kunnen nemen, verzamelen en verwerken wij uw NAW-gegevens en contactgegevens.
 • Vacatures / Open sollicitaties
  Als CVW een externe vacature heeft zullen wij deze vacature op de website plaatsen, daar kunt u op reageren. Daarnaast kunt u een open sollicitatie opsturen. Als u reageert op een vacature of een open sollicitatie instuurt dan verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens en de persoonsgegevens die in uw Curriculum Vitae staan. Met deze gegevens kunnen wij u meenemen in de sollicitatieprocedure.
 • Klachtenafhandeling
  Op het moment dat u een klacht heeft over de dienstverlening van CVW, dan horen wij dat graag. Om uw klacht zo correct mogelijk op te lossen en omdat wij hier lering uit willen trekken voor nieuwe klachten, verwerken wij naast uw klacht ook uw contactgegevens, NAW-gegevens en uw accountgegevens voor het account dat u hebt aangemaakt op onze website.

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website?

Wij hechten veel waarde aan uw privacy, daarom zullen wij uw persoonsgegevens enkel verzamelen en verwerken op basis van een wettelijke grondslag uit de relevante wetgeving. Als u een formulier op onze website invult of op een andere manier via onze website contact met ons wil opnemen dan is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om contact met u op te kunnen nemen. De verwerking van persoonsgegevens is dan noodzakelijk voor de behartiging van uw en ons gerechtvaardigd belang.

Wie kunnen de ontvangers van uw persoonsgegevens zijn?

Wij willen graag transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Derhalve willen wij u op de hoogte stellen van het feit dat de ons verwerkte persoonsgegevens gedeeld kunnen worden met derden. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen of overdragen, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht voor commerciële doeleinden. We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan de volgende partijen:

 • Werknemers van CVW 
  Enkel aan de medewerkers van CVW die uw persoonsgegevens daadwerkelijk nodig hebben om hun taken uit te voeren, wordt toegang verleend aan deze informatie. Deze groep personeelsleden is beperkt tot een selecte groep en zij zijn specifiek gemachtigd tot inzage van uw persoonsgegevens.
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij
  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is verwerkingsverantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en tevens opdrachtgever van CVW. De persoonsgegevens die u ons verschaft via onze website, verwerken wij namens NAM.
 • Onderzoeksinstituten
  Als u een innovatief idee heeft en deze via onze website met ons deelt, dan kunnen wij deze gegevens delen met onderzoeksinstituten, zoals het KNMI, TNO en de TU-Delft. Hierdoor kunnen deze onderzoeksinstituten contact met u opnemen.
 • De Onafhankelijke Raadsman
  Als u bij ons een klacht indient, dan proberen wij uw klacht zo goed als mogelijke te behandelen. Mocht u zich wenden tot de Onafhankelijke Raadsman, dan kunnen wij uw dossier delen met de Onafhankelijke Raadsman.

Hoe beschermen en bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Binnen CVW zijn er personeelsleden aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de gegevens die wij verwerken. Daarnaast zijn er personeelsleden aangesteld die toezien op de beveiliging van onze informatiesystemen. Wij bedienen ons van zeer goed beveiligde IT-systemen en dragen er zorg voor dat deze systemen met regelmaat worden getoetst en gecontroleerd. Voor onze informatiebeveiliging werken wij conform de ISO-27001 standaarden. De wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de AVG. 

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts bewaren voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens initieel verzameld en verwerkt hebben. Voor de gegevens die worden bijgevoegd bij uw dossier houden wij een bewaartermijn aan van 15 jaar, nadat het dossier gesloten is. Wij houden een bewaartermijn aan van 15 jaar, omdat wij dan vragen of klachten naar aanleiding van uw dossier kunnen blijven behandelen. De persoonsgegevens die wij verwerken voor de sollicitatieprocedure bewaren wij niet langer dan tot het einde van de sollicitatieprocedure

Welke rechten heeft u?

Wij streven naar een hoge mate van transparantie met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarom willen wij u graag op de hoogte stellen van uw rechten. Deze rechten vloeien direct voort uit de AVG.

 • Recht op rectificatie
  Als u constateert dat wij onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens door ons te laten aanpassen. Mocht u van mening zijn dat wij informatie over u onvolledig of onjuist hebben verwerkt, neem dan contact met ons op. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw persoonsgegevens naar juistheid worden aangepast.
 • Recht van Inzage
  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt. Om de de transparantie richting u te bevorderen hebben wij een verwerkingsregister opgesteld. Uit dit verwerkingsregister blijkt welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij dit doen en wie de gegevens in mogen zien.
 • Recht op gegevenswissing
  U heeft de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen. Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens wissen, mits uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, u uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en wij geen andere rechtsgrond tot verwerking van uw persoonsgegevens hebben of als uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onvolledig of foutief zijn verwerkt of dat de verwerkte persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de gestelde verwerkingsdoeleinden, dan heeft om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken of wijzigen.
 • Recht op overdraagbaarheid
  U kunt ons ook verzoeken om de persoonsgegevens die direct betrekking op u hebben en met uw toestemming zijn verwerkt door ons, in een gestructureerde en gangbare vorm aan u te verstrekken.
 • Recht van bezwaar
  U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Op het moment dat u bezwaar heeft aangetekend, staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoeken en vragen

Functionaris Gegevensbescherming : Erik Post

Uw verzoeken met betrekking tot de bovengenoemde rechten kunt u per brief doen of door een email te sturen naar security.intern@cvw.nl. Ook als u vragen heeft over de privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren middels een brief of via een email. Tot slot kunt u ook telefonisch contact opnemen met CVW via telefoonnummer 0800-2896636. U kunt uw post sturen t.a.v. Centrum Veilig Wonen naar Postbus 45, 9900AA te Appingedam. Wij helpen u natuurlijk graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.