Veelgestelde vragen

Buitengebied

Wat wordt er verstaan onder het buitengebied?

Centrum Veilig Wonen is werkzaam in het gebied van het Groninger gasveld. In opdracht van NAM startte Arcadis in het voorjaar van 2015 een onderzoek naar de schademeldingen aan de randen van het aardbevingsgebied, buiten de zogenoemde schadecontour. Uit dit onderzoek bleek dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen buiten de schadecontour kleiner is dan 1% en dus verwaarloosbaar.

Waarom werden meldingen vanuit het buitengebied tot dusverre niet in behandeling genomen?

Meldingen uit het buitengebied werden tot dusverre wel geregistreerd, maar er werd nog geen inspecteur gestuurd omdat (eerst) de onderzoeken van Arcadis (in opdracht van NAM) dienden te worden afgerond en (later) het validatie-onderzoek door de TU Delft (in opdracht van NCG). Zodra de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd zijn, zouden betreffende schademelders worden geïnformeerd over het vervolg van hun schademelding. Dat is nu het geval.

Waarom worden er nu wel meldingen in het buitengebied geïnspecteerd?

Arcadis heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek naar de schademeldingen, uit 11 onderzoeksgebieden aan de randen/buiten de zogenoemde schadecontour. Uit dit onderzoek bleek dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen buiten de schadecontour kleiner is dan 1% en dus verwaarloosbaar. De NAM heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vervolgens gevraagd om het onderzoek en de uitkomsten te valideren. De TU Delft heeft dit validatieonderzoek in opdracht van de NCG uitgevoerd. Het validatieteam van de TU Delft concludeert dat de steekproef te klein is om definitieve conclusies te trekken over de relatie van aardbevingen met de gemelde schade aan alle gebouwen. Er kan geen uitspraak worden gedaan voor alle panden in het volledige buitengebied. Daarop heeft de NCG aan NAM gevraagd om de meldingen – die voor 15 augustus 2016 zijn gedaan - in het onderzochte buitengebied - bij wijze van proef te laten inspecteren door CVW.

Wat gebeurt er met schademeldingen buiten de onderzoeksgebieden en nieuwe schademeldingen in het buitengebied?

Deze meldingen worden geregistreerd en schademelders worden nader geïnformeerd over het vervolg zodra er meer bekend is over de schone lei en de nieuwe schadeprocedure die vanaf 1 juli 2017 ingaat.

Worden de meldingen in het buitengebied hetzelfde behandeld als in het reguliere schadeproces van CVW?

Nee, het proces ziet er anders uit. Voor de inspecties in het buitengebied wordt niet alleen – zoals nu gebruikelijk is – gekeken of aardbevingen de oorzaak zijn, maar ook andere oorzaken worden inzichtelijk gemaakt. Nadat wij een afspraak met de schademelder hebben gemaakt voor het bezoek van de inspecteur en de bewonersbegeleider, ziet het proces er als volgt uit:
 

 • De inspecteur en bewonersbegeleider komen op het afgesproken tijdstip op het opgegeven schade-adres.
 • De inspecteur maakt foto’s van de hele woning of gebouw. De bewonersbegeleider is er om  vragen (ook na de inspectie) te beantwoorden.
 • Tijdens de inspectie worden enkele vragen gesteld. Op die manier wordt een duidelijk beeld van de situatie geschetst.
 • Het inspectiebezoek duurt ongeveer 2 tot 4 uur. Bij grote of bijzondere gebouwen duurt een inspectie langer. Als dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.
 • Binnen een week na het inspectiebezoek wordt het inspectieverslag ter beschikking gesteld. We vragen u om dit verslag in te zien. U vindt in het verslag de algemene informatie, informatie uit het interview en de foto’s). Als u op- of aanmerkingen heeft, vragen wij om dit binnen twee weken aan ons door te geven. We zorgen er dan voor dat de informatie juist verwerkt wordt. In het inspectieverslag staat nog geen uitslag van de schades.
 • Alle inspectieverslagen worden vervolgens individueel door een panel van deskundigen beoordeeld. Bij de beoordeling van de schades worden niet alleen de foto’s en het bezoek verwerkt, maar wordt ook een data-analyse en een analyse van omgevingsfactoren uitgevoerd.
 • De uitkomst van het panel van deskundigen wordt in een beoordelingsrapport verwerkt. De beoordelingsrapporten worden in januari 2017 verstuurd.
 • Anders dan in het huidige schadeproces, wordt per schade de oorzaak van de schade weergegeven. Ook wanneer de schades niet bevingsgerelateerd zijn, wordt weergegeven wat de oorzaak is.
 • Op het gehele proces wordt op toegezien door een externe begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie is aangesteld door de Nationaal Coördinator Groningen.
 • Wanneer u zich niet kunt vinden in de beoordeling, heeft u de mogelijkheid tot een second opinion. Wanneer u zich ook niet kunt vinden in de uitslag van de second opinion, kunt u zich wenden tot de Arbiter Bodembeweging.

Wie voert de inspecties uit?

Schademelders vanuit het buitengebied hebben lang moeten wachten op informatie over het vervolg van hun schademelding. Nu de aanpak bekend is, willen we snel en gericht handelen. Daarom worden de inspecties door een partij uitgevoerd: Witteveen+Bos.

Wanneer hoor ik meer over de resultaten van de inspectie?

Een week na de inspectie is uw inspectieverslag beschikbaar. Hierin zijn nog geen beoordelingen verwerkt. We willen u vragen om het inspectieverslag aandachtig door te nemen. Staan er zaken in die niet juist of volledig zijn? Geeft u dit dan door aan uw bewonersbegeleider bij CVW. Indien nodig kan het inspectieverslag worden aangepast.
Een panel van deskundigen beoordeelt alle meldingen en maakt individuele beoordelingsrapporten op. Uw beoordelingsrapport ontvangt u in maart 2017.

Wat als ik het niet eens ben met het inspectieverslag of beoordelingsrapport?

U kunt in gesprek gaan met uw bewonersbegeleider. Hij of zij kan dan nader met u bespreken waar u het mee oneens bent en de mogelijke vervolgstappen bespreken. Hij of zij kan u onder andere meer vertellen over bijvoorbeeld een second opinion en de arbiter. U kunt alleen gebruikmaken van de second opinion en de arbiter als u niet instemt met het aanbod van € 1.500,- voor het herstel van de schade in de vorm van een voucher.

Kan ik opnieuw schade melden?

Op dit moment worden alleen de meldingen in de 11 onderzochte gebieden, die voor 15 augustus 2016 zijn gemeld, geïnspecteerd. Tijdens het inspectiebezoek worden foto’s van de hele woning of het hele gebouw gemaakt. Alle schades worden beoordeeld, ook wanneer u deze schades (nog) niet gemeld heeft. U hoeft dus niet opnieuw schades te melden. Wanneer u na het bezoek van de inspecteur nieuwe schade(s) ontdekt die niet in uw inspectieverslag zijn opgenomen, dan kunt u deze schade bij ons melden. Na afronding van deze proef, in 2017, wordt u nader geïnformeerd over het vervolg van uw nieuwe melding.

Door wie worden de inspecties gedaan?

De inspecties vinden plaats onder regie van Centrum Veilig Wonen. Een panel van experts van Witteveen+Bos stelt de beoordelingsrapporten op. Op het hele proces wordt toegezien door een externe begeleidingscommissie die is ingesteld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Wie zitten er in het panel van deskundigen?

In het panel van deskundigen zitten: bouwkundigen, geotechnichi, seismisch-analisten, constructeurs en data-analisten van het ingenieursbureau Witteveen+Bos.

Wie zitten er in de begeleidingscommissie?

De begeleidingscommissie is ingesteld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar de NCG.

Schade en schadeherstel

Waar kan ik mijn schade melden?

U kunt uw schade melden bij Centrum Veilig Wonen. Dit kan via het schadeformulier, per post, telefonisch of persoonlijk in ons bewonerscontactcentrum. Zie onze contactgegevens.

Wanneer wordt mijn schademelding in behandeling genomen?

Vanaf 31 maart 2017 om 12.00 uur geldt een nieuw schadeproces. Voor deze nieuwe manier van werken is ook een nieuw schadeprotocol nodig. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt het nieuwe schadeproces uit samen met betrokken overheden en maatschappelijke partners. Vanaf 31 maart zorgt CVW dat alle nieuwe schademeldingen worden geregistreerd. De opname van deze schades volgen na 1 juli. Dan handelt CVW alle schademeldingen van na 31 maart om 12.00 uur af volgens het nieuwe protocol.

Ook op de website van de NCG vindt u informatie over het nieuwe schadeproces.

Mag ik de schade zelf repareren?

De eigenaar van de woning bepaalt zelf op welke wijze de schade wordt hersteld.
Let op: meld de schade wel bij CVW voor u zelf verdere stappen onderneemt.
CVW adviseert eigenaren om de schade door een professionele aannemer deskundig te laten herstellen. We hebben een erkenningsregeling voor de vakmensen die namens CVW uw schade kunnen herstellen.

Tot hoe lang terug mag ik schade door aardbevingen melden?

Ook oudere schade wordt in behandeling genomen. Wel is het zo dat met de jaren, de schade steeds moeilijker wordt toe te wijzen aan een aardbeving. Daarom is het verstandig om schade zo snel mogelijk te melden.

Hoe lang gaat het duren voor mijn schade is hersteld?

Elk schadegeval is anders en er is dus geen vaste termijn voor schadeherstel. Wel nemen wij na uw melding zo snel mogelijk contact met u op en houden we u tijdens het herstelproces op de hoogte door aan te geven wanneer u een volgende actie kunt verwachten. We proberen het proces samen met u zo snel mogelijk af te handelen.

Wanneer uw schade na 31 maart 2017 om 12.00 uur is gemeld, wordt deze afgehandeld volgens het nieuwe schadeprotocol. Dat is nu nog in ontwikkeling. Vanaf 1 juli dit jaar worden alle schades volgens dit nieuwe protocol afgehandeld. Dan is ook meer bekend over de termijn waarop een schade kan worden hersteld.

Wie controleert of het schadeherstel goed gedaan is?

Wanneer u de schade via Centrum Veilig Wonen laat herstellen, staat CVW garant voor het geleverde herstel. In de andere gevallen (herstel door eigen aannemer of uitbetaling van het schadebedrag) is de eigenaar verantwoordelijk dat het werk wordt uitgevoerd. Schade die ná 31 maart 2017 om 12.00 uur is gemeld wordt afgehandeld volgens het nieuwe nog te ontwikkelen schadeprotocol.

Is het verstandig om foto’s te maken als iets hersteld is?

Dat is ter beoordeling aan u zelf. Indien onverhoopt nieuwe schade optreedt, dan zal die schade opnieuw beoordeeld worden.

Welke opties zijn er voor schadeherstel?

Voor schades die gemeld zijn vóór 31 maart 12.00 uur biedt Centrum Veilig Wonen drie mogelijkheden voor de afhandeling:

 • Herstel door een door Centrum Veilig Wonen erkende aannemer
 • Herstel door een door uzelf gekozen aannemer
 • Uitbetaling

  Schades die ná de hierboven genoemde datum zijn gemeld, worden afgehandeld volgens het nieuwe schadeprotocol. Dat is nu nog in ontwikkeling. Op 1 juli dit jaar wil de NCG het nieuwe schadeprotocol klaar hebben.

  Ook op de website van de NCG vindt u informatie over het nieuwe schadeproces.

Schadecategorieën

Welke schadecategorieën zijn er?

Zoals de schade-expert u tijdens zijn bezoek heeft verteld, kan de door u gemelde schade in drie categorieën worden verdeeld:

 • De schade komt in zijn geheel door een aardbeving (A-schade)

De schade die u heeft, komt in dit geval in zijn geheel door een aardbeving. Er is dus geen sprake van achterstallig onderhoud, funderingsproblemen of andere onderliggende oorzaken.

 • De schade komt gedeeltelijk door een aardbeving (B-schade)

Er was al schade aan uw woning of gebouw en deze schade is verergerd door een aardbeving. De al aanwezige schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw, een weg in de buurt (trillingen van verkeer), etc.

 • De schade komt niet door een aardbeving (C-schade)

De schade aan uw woning of gebouw is niet veroorzaakt of verergerd door een aardbeving. De schade die geconstateerd is, was al aanwezig en is niet verergerd door een aardbeving. De schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw, een weg in de buurt (trillingen van verkeer), etc.

Veiliger maken en bouwkundig versterken

Wat is veiliger maken?

Veiliger maken houdt in dat een gebouw beter bestand is tegen de effecten van aardbevingen. Dit kan betekenen dat de schoorsteen is vervangen door een lichtgewicht versie of dat er een totaalplan ligt voor de verbouw van een huis. Met het uitvoeren van bepaalde maatregelen aan een gebouw worden veiligheidsrisico’s voor bewoners en omstanders verlaagd.

Wat betekent bouwkundig versterken?

Bouwkundig versterken betekent dat de constructie van uw woning structureel sterker wordt en beter bestand is tegen aardbevingen. Het gaat om maatregelen zoals het versterken van de verbindingen tussen de vloeren en wanden, het versterken van vloeren en muren, het vervangen van muren of de fundering versterken. Nadat een woning bouwkundig versterkt is, kan er bij een aardbeving nog steeds schade ontstaan. De kans op zware schade is wel aanzienlijk kleiner geworden.

Wat is de Nederlandse Prakijkrichtlijn (NPR)?

In Nederland geldt wetgeving over hoe er veilig gebouwd moet worden. Deze regelgeving is vastgelegd in het Bouwbesluit. Aardbevingsbestendig bouwen is niet opgenomen in deze bouwregelgeving. Naar aanleiding van de aardbevingen in Noordoost Groningen verandert dat nu en is er een richtlijn opgesteld. Dat is de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen die op 18 december 2015 door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is gepubliceerd. Op termijn wordt deze NPR opgenomen in het Bouwbesluit. Het opstellen van een definitieve bouwnorm duurt lang omdat er veel partijen bij betrokken zijn en de impact groot is. Tot die tijd is de NPR 9998 de richtlijn als het gaat om aardbevingsbestendig bouwen in Nederland.

Wie voert de werkzaamheden uit?

Centrum Veilig Wonen coördineert het veiliger maken en versterken van woningen en gebouwen. Wij zijn uw aanspreekpunt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door lokale vakmensen die voldoen aan de Erkenningsregeling. Dit betekent dat de vakmensen die bij u over de vloer komen altijd voldoen aan de eisen die wij gesteld hebben op het gebied van veiligheid, kwaliteit en communicatie.

Hoe wordt bepaald of mijn woning in aanmerking komt voor bouwkundig versterken?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voert de regie als het gaat om het bouwkundig versterken van woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017 – 2021 beschrijft de NCG bijvoorbeeld wanneer en in welk gebied bouwkundige inspecties plaatsvinden. Deze inspecties zijn nodig om te kunnen vaststellen of woningen moeten worden versterkt. In een periode van vijf jaren worden 23.000 woningen en gebouwen geïnspecteerd.

Belangrijke criteria bij het inspecteren en versterken van woningen zijn het werken vanuit de kern van het aardbevingsgebied naar buiten (in de kern is de kans op bevingen het grootst) en het starten bij gebouwen die het minst sterk zijn.

Kan ik mijn woning aanmelden voor bouwkundig versterken?

Wanneer u zelf versterkingsmaatregelen wilt laten uitvoeren aan uw woning, kunt u zich bij de NCG aanmelden voor Heft in Eigen Hand. De NCG startte in 2016 een pilot waarin 50 woningeigenaren zelf als opdrachtgever aan de slag kunnen met versterkingsmaatregelen. Deze plaatsen zijn inmiddels gevuld. Wanneer u zich alsnog aanmeldt komt u op een wachtlijst. U wordt dan op de hoogte gehouden van de vorderingen van de pilot en van een mogelijk vervolg.

Voelt u zich onveilig in uw woning? Dan kunt u dat melden bij Centrum Veilig Wonen. Als er een onveilige situatie is, dan wordt na overleg met u en de gemeente direct actie ondernomen. Dat kan betekenen dat uw woning wordt veilig gesteld, bijvoorbeeld door het plaatsen van stutten. In een later stadium kan uw woning dan mogelijk sterker worden gemaakt.

Waarom voeren jullie inspecties uit bij woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied?

Voordat duidelijk is of een woning moet worden versterkt, wordt deze uitgebreid geïnspecteerd. Tijdens deze uitgebreide inspecties wordt de totale bouwkundige staat van een woning in kaart gebracht. Bij deze inspecties is het soms nodig om delen van het stucwerk te verwijderen om een goed beeld van de constructie te krijgen. De schade die hierdoor ontstaat wordt altijd keurig hersteld.
De gegevens die de uitgebreide inspecties opleveren worden gebruikt voor het uitvoeren van technische berekeningen. Zo wordt getest wat voor effecten bevingen van een verschillende sterkte op de constructie van een woning hebben. De uitkomsten van deze berekeningen bepalen uiteindelijk of en zo ja, welke versterkingen nodig zijn. De NCG bepaalt welke woningen moeten worden geïnspecteerd en op welk moment dat moet gebeuren. CVW zorgt dat de inspecties worden uitgevoerd en dat de berekeningen plaatsvinden.  

Bij schade is al een schade-inspectie uitgevoerd. Waarom is er nog een inspectie nodig?

Bij de schade-inspecties wordt specifiek gekeken naar de (gemelde) schade. Tijdens de straatinspectie en de uitgebreide inspectie aan de buiten- en binnenzijde van uw woning wordt gekeken naar de constructie van het gebouw en mogelijk kwetsbare gebouwonderdelen. Er wordt niet specifiek gekeken naar schade, maar naar het gebouw als geheel.

Wanneer gaan jullie een woning of ander gebouw slopen?

Sloop en eventueel nieuwbouw is een heftig besluit. Dat wordt ook niet zomaar genomen. In alle gevallen worden eerst uitgebreid de mogelijkheden van bouwkundig versterken bekeken. De eigenaar/bewoner is betrokken bij alle beslissingen en alleen na akkoord gaan maatregelen door.

Veiligheid

Ik voel mij onveilig na een aardbeving. Wat moet ik doen?

Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van u en uw huis, dan kunt u dit formulier invullen. We zullen dan samen de veiligheid van uw woning bepalen en, indien nodig, een expert langssturen. Is de situatie levensbedreigend? Bel dan direct 112.

Mijncvw: online schadedossier, inloggen en schade volgen

Hoe kan ik mijn schadedossier online inzien?

Zodra Centrum Veilig Wonen uw melding in behandeling heeft genomen, krijgt u een e-mail met daarin inloggegevens om uw schadedossier online in te zien via Mijncvw.

Wat kan ik vinden in het online dossier?

In uw online schadedossier vindt u onder andere de gegevens van uw bewonersbegeleider bij CVW. Via het portaal kunt u ook een aanvullende schade bij ons melden.

Worden dossiers gekoppeld als ik een nieuwe melding maak?

Ja, dit kan op basis van uw naam of wanneer u een aanvullende schade meldt via mijncvw. Mocht u bij een aanvullende schademelding een andere naam gebruiken (bijvoorbeeld uw meisjesnaam), dan hebben onze bewonersbegeleiders een overzicht van verwante meldingen, op basis van bijvoorbeeld het schade-adres. Daardoor kunnen uw meldingen alsnog gekoppeld worden.

Kunnen de gegevens in mijn online schadedossier worden aangepast als ik daar om vraag?

Als u inlogt op mijncvw, kunt u zelf enkele gegevens zoals uw naam en correspondentieadres aanpassen. Mocht u andere gegevens aangepast willen zien, dan kunt u dit voorleggen aan uw bewonersbegeleider.

Aardbevingen

Zijn aardbevingen voorspelbaar?

Nee, aardbevingen zijn niet voorspelbaar. Er is de afgelopen twintig jaar veel onderzoek gedaan naar aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen. De huidige kennis over dit soort aardbevingen is niet voldoende om de tijd, plaats, sterkte en frequentie ervan te voorspellen.

Waar in Groningen is de meeste kans op aardbevingen?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste bevingen daar voorkomen waar de compactie het grootst is, zoals in de omgeving van Loppersum. Meer informatie hierover vindt u op de website van Staatstoezicht op de Mijnen.

Hoe ontstaan de aardbevingen in Groningen?

Het zogenoemde Gasveld Groningen werd ontdekt in 1959 en staat in de top twintig van grootste gasvelden ter wereld. Door de gaswinning uit dit gebied, neemt de druk in de grond af. Omdat het gas op ongeveer drie kilometer diepte wordt gewonnen, zakt de bovenliggende laag soms in door die verminderde druk. Dat noemen we compactie. Op langere termijn leidt die compactie tot bodemdaling aan het oppervlak. Op het moment dat aardlagen (door compactie) bij een natuurlijke breuklijn in elkaar worden gedrukt, kan er spanning ontstaan. De aardlagen verschuiven dan met schokken: dat zijn aardbevingen.