Buitengebied

Wat wordt er verstaan onder het buitengebied?

Centrum Veilig Wonen is werkzaam in het gebied van het Groninger gasveld. In opdracht van NAM startte Arcadis in het voorjaar van 2015 een onderzoek naar de schademeldingen aan de randen van het aardbevingsgebied, buiten de zogenoemde schadecontour. Uit dit onderzoek bleek dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen buiten de schadecontour kleiner is dan 1% en dus verwaarloosbaar.

Waarom werden meldingen vanuit het buitengebied tot dusverre niet in behandeling genomen?

Meldingen uit het buitengebied werden tot dusverre wel geregistreerd, maar er werd nog geen inspecteur gestuurd omdat (eerst) de onderzoeken van Arcadis (in opdracht van NAM) dienden te worden afgerond en (later) het validatie-onderzoek door de TU Delft (in opdracht van NCG). Zodra de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd zijn, zouden betreffende schademelders worden geïnformeerd over het vervolg van hun schademelding. Dat is nu het geval.

Waarom worden er nu wel meldingen in het buitengebied geïnspecteerd?

Arcadis heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek naar de schademeldingen, uit 11 onderzoeksgebieden aan de randen/buiten de zogenoemde schadecontour. Uit dit onderzoek bleek dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen buiten de schadecontour kleiner is dan 1% en dus verwaarloosbaar. De NAM heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vervolgens gevraagd om het onderzoek en de uitkomsten te valideren. De TU Delft heeft dit validatieonderzoek in opdracht van de NCG uitgevoerd. Het validatieteam van de TU Delft concludeert dat de steekproef te klein is om definitieve conclusies te trekken over de relatie van aardbevingen met de gemelde schade aan alle gebouwen. Er kan geen uitspraak worden gedaan voor alle panden in het volledige buitengebied. Daarop heeft de NCG aan NAM gevraagd om de meldingen – die voor 15 augustus 2016 zijn gedaan - in het onderzochte buitengebied - bij wijze van proef te laten inspecteren door CVW.

Wat gebeurt er met schademeldingen buiten de onderzoeksgebieden en nieuwe schademeldingen in het buitengebied?

Deze meldingen worden geregistreerd en schademelders worden nader geïnformeerd over het vervolg zodra er meer bekend is over de schone lei en de nieuwe schadeprocedure die vanaf 1 juli 2017 ingaat.

Worden de meldingen in het buitengebied hetzelfde behandeld als in het reguliere schadeproces van CVW?

Nee, het proces ziet er anders uit. Voor de inspecties in het buitengebied wordt niet alleen – zoals nu gebruikelijk is – gekeken of aardbevingen de oorzaak zijn, maar ook andere oorzaken worden inzichtelijk gemaakt. Nadat wij een afspraak met de schademelder hebben gemaakt voor het bezoek van de inspecteur en de bewonersbegeleider, ziet het proces er als volgt uit:
 

  • De inspecteur en bewonersbegeleider komen op het afgesproken tijdstip op het opgegeven schade-adres.
  • De inspecteur maakt foto’s van de hele woning of gebouw. De bewonersbegeleider is er om  vragen (ook na de inspectie) te beantwoorden.
  • Tijdens de inspectie worden enkele vragen gesteld. Op die manier wordt een duidelijk beeld van de situatie geschetst.
  • Het inspectiebezoek duurt ongeveer 2 tot 4 uur. Bij grote of bijzondere gebouwen duurt een inspectie langer. Als dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.
  • Binnen een week na het inspectiebezoek wordt het inspectieverslag ter beschikking gesteld. We vragen u om dit verslag in te zien. U vindt in het verslag de algemene informatie, informatie uit het interview en de foto’s). Als u op- of aanmerkingen heeft, vragen wij om dit binnen twee weken aan ons door te geven. We zorgen er dan voor dat de informatie juist verwerkt wordt. In het inspectieverslag staat nog geen uitslag van de schades.
  • Alle inspectieverslagen worden vervolgens individueel door een panel van deskundigen beoordeeld. Bij de beoordeling van de schades worden niet alleen de foto’s en het bezoek verwerkt, maar wordt ook een data-analyse en een analyse van omgevingsfactoren uitgevoerd.
  • De uitkomst van het panel van deskundigen wordt in een beoordelingsrapport verwerkt. De beoordelingsrapporten worden in januari 2017 verstuurd.
  • Anders dan in het huidige schadeproces, wordt per schade de oorzaak van de schade weergegeven. Ook wanneer de schades niet bevingsgerelateerd zijn, wordt weergegeven wat de oorzaak is.
  • Op het gehele proces wordt op toegezien door een externe begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie is aangesteld door de Nationaal Coördinator Groningen.
  • Wanneer u zich niet kunt vinden in de beoordeling, heeft u de mogelijkheid tot een second opinion. Wanneer u zich ook niet kunt vinden in de uitslag van de second opinion, kunt u zich wenden tot de Arbiter Bodembeweging.

Wie voert de inspecties uit?

Schademelders vanuit het buitengebied hebben lang moeten wachten op informatie over het vervolg van hun schademelding. Nu de aanpak bekend is, willen we snel en gericht handelen. Daarom worden de inspecties door een partij uitgevoerd: Witteveen+Bos.

Wanneer hoor ik meer over de resultaten van de inspectie?

Een week na de inspectie is uw inspectieverslag beschikbaar. Hierin zijn nog geen beoordelingen verwerkt. We willen u vragen om het inspectieverslag aandachtig door te nemen. Staan er zaken in die niet juist of volledig zijn? Geeft u dit dan door aan uw bewonersbegeleider bij CVW. Indien nodig kan het inspectieverslag worden aangepast.
Een panel van deskundigen beoordeelt alle meldingen en maakt individuele beoordelingsrapporten op. Uw beoordelingsrapport ontvangt u in maart 2017.

Wat als ik het niet eens ben met het inspectieverslag of beoordelingsrapport?

U kunt in gesprek gaan met uw bewonersbegeleider. Hij of zij kan dan nader met u bespreken waar u het mee oneens bent en de mogelijke vervolgstappen bespreken. Hij of zij kan u onder andere meer vertellen over bijvoorbeeld een second opinion en de arbiter. U kunt alleen gebruikmaken van de second opinion en de arbiter als u niet instemt met het aanbod van € 1.500,- voor het herstel van de schade in de vorm van een voucher.

Kan ik opnieuw schade melden?

Op dit moment worden alleen de meldingen in de 11 onderzochte gebieden, die voor 15 augustus 2016 zijn gemeld, geïnspecteerd. Tijdens het inspectiebezoek worden foto’s van de hele woning of het hele gebouw gemaakt. Alle schades worden beoordeeld, ook wanneer u deze schades (nog) niet gemeld heeft. U hoeft dus niet opnieuw schades te melden. Wanneer u na het bezoek van de inspecteur nieuwe schade(s) ontdekt die niet in uw inspectieverslag zijn opgenomen, dan kunt u deze schade bij ons melden. Na afronding van deze proef, in 2017, wordt u nader geïnformeerd over het vervolg van uw nieuwe melding.

Door wie worden de inspecties gedaan?

De inspecties vinden plaats onder regie van Centrum Veilig Wonen. Een panel van experts van Witteveen+Bos stelt de beoordelingsrapporten op. Op het hele proces wordt toegezien door een externe begeleidingscommissie die is ingesteld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Wie zitten er in het panel van deskundigen?

In het panel van deskundigen zitten: bouwkundigen, geotechnichi, seismisch-analisten, constructeurs en data-analisten van het ingenieursbureau Witteveen+Bos.

Wie zitten er in de begeleidingscommissie?

De begeleidingscommissie is ingesteld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar de NCG.