Aanpak kwetsbare gebouwonderdelen

Aanpak kwetsbare gebouwonderdelen

In 2015 is Centrum Veilig Wonen gestart met de voorbereidingen op de versterkingsopgave. De aanpak begon met het signaleren van mogelijke risico’s. Door het ontbreken van normen voor aardbevingsbestendigheid in de Nederlandse bouwregelgeving zijn in 2015, op basis van de destijds vastgestelde voorlopige richtlijn en het bijbehorende Stuurgroepadvies, op grote schaal huizen en gebouwen geïnspecteerd. Eerst door middel van straatinspecties en, als daar aanleiding voor was, door middel van een uitgebreide inspectie in de woningen en gebouwen. Er is daarbij van binnen naar buiten gewerkt, te weten vanuit Loppersum naar de verdere omgeving. Bij de inspecties is bijzondere aandacht besteed aan schoorstenen en andere mogelijk kwetsbare gebouwonderdelen zoals balkons en ornamenten.

De aanpak van geconstateerde kwetsbare gebouwonderdelen vanuit de in 2015 uitgevoerde inspecties valt onder het programma ‘Veiliger maken’. Bij woningen en gebouwen waarbij, na een uitgebreide inspectie, kwetsbare gebouwonderdelen zijn vastgesteld, is een plan van aanpak opgesteld dat in veel gevallen met de betrokken woningeigenaren is besproken. Naar verwachting zullen in nauw overleg met de betrokken woningeigenaren dit jaar circa 700 geconstateerde kwetsbare gebouwonderdelen in opdracht van Centrum Veilig Wonen worden aangepakt. Het gaat dan om dossiers waarbij de woningeigenaren reeds akkoord zijn gegaan met het gepresenteerde plan van aanpak.

De bewoner kan bij de aanpak van kwetsbare gebouwonderdelen een voorkeur uitspreken voor een bepaalde aannemer uit het Erkenningsregister van CVW.

Overigens: indien tijdens de uitgevoerde inspecties acuut onveilige situaties zijn geconstateerd, dan zijn die direct aangepakt.